Wpis hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości oraz związane z tym opłaty

Księga wieczystaKredytobiorca starający się o kredyt zabezpieczony hipoteką zobowiązany jest do złożenia we właściwym sądzie wniosku o wpis hipoteki do księgi wieczystej, dzięki której możliwe jest stwierdzenie, komu przysługują określone prawa do danej nieruchomości.

 

Księga wieczysta składa się z czterech działów

 • Pierwszy dotyczy opisu nieruchomości i zawiera dane, które pochodzą z ewidencji gruntów, dzięki którym możliwe jest dokładne oznaczenie nieruchomości,
 • Drugi, w którym są wpisani właściciele nieruchomości, wieczyści użytkownicy czy osoby posiadające własność spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • Trzeci, który zawiera wpisy odnoszące się do ograniczonych praw rzeczowych (z wyłączeniem hipotek), praw osobistych oraz roszczeń, które ciążą na danej nieruchomości,
 • Czwarty, w którym wpisane są hipoteki.

Bardzo ważne są zasady, które rządzą księgami wieczystymi a do których zaliczają się:

 • jawność, która oznacza, iż każda zainteresowana osoba w obecności pracownika sądu, może zapoznać się z treścią księgi wieczystej,
 • domniemanie zgodności ze stanem prawnym, co oznacza, iż stan prawny, który został ujawniony w księdze wieczystej, jest zgodny z rzeczywistością,
 • rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, co oznacza, iż w przypadku pojawienia się jakichkolwiek niezgodności pomiędzy stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej a tym rzeczywistym, treść księgi wieczystej rozstrzyga na korzyść osoby, która nabyła własność.

Aby założyć księgę wieczystą i wpisać do niej hipotekę należy złożyć stosowny wniosek, który można otrzymać w każdym wydziale ksiąg wieczystych lub pobrać go za pośrednictwem internetu. Do wniosku należy dołączyć miedzy innymi:

 • akt notarialny potwierdzający kupno nieruchomości,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • zaświadczenie dotyczące położenia i powierzchni lokalu.

Ponadto konieczne jest również dołączenie wydanego przez bank zaświadczenia, które dotyczy udzielenia kredytu hipotecznego. Na podstawie dostarczonych dokumentów sąd dokonuje odpowiedniego wpisu, po czym zawiadamia listownie o tym fakcie właściciela oraz bank. Wpis zostaje uprawomocniony po upływie 7 lub 14 dni, w ciągu których możliwe jest wniesienie apelacji lub skargi. Po upływie tego czasu kredytobiorca musi wystąpić do sądu w celu wydania mu prawomocnego odpisu z księgi wieczystej.

Z ustanowieniem hipoteki na nieruchomości wiążą się następujące koszty

 • opłata stała w wysokości 200 zł, która pobierana jest od wniosku o wpis do księgi wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego,
 • opłata za założenie księgi wieczystej dla danej nieruchomości w wysokości 60 zł,
 • opłaty notarialnej za sporządzenie aktu notarialnego ustanowienia hipoteki, tzw. taksa notarialna, której maksymalna stawka wynosi:
  • do 3 000 zł - 100zł,
  • powyżej 3 000 zł do 10 000 zł - 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3 000 zł,
  • powyżej 10 000 zł do 30 000 zł - 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł,
  • powyżej 30 000 zł do 60 000 zł - 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł,
  • powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł - 1010 zł + 0, 4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł,
  • powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł - 4770 zł + 0, 2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł,
  • powyżej 2 000 000 zł - 6770 zł + 0, 25% od nadwyżki ponad 2 000 000 zł, jednak nie więcej niż 10 000 zł,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki, który wynosi:
 • w przypadku zabezpieczenia istniejących wierzytelności - 0, 1% kwoty zabezpieczonej wierzytelności,
 • w przypadku zabezpieczenia wierzytelności o nieustalonej wysokości - 19 zł.